Referat at ekstraordinær generalforsamling afholdt torsdag den 03.05.2018 kl. 18.00

4. maj 2018 09:29 , af Admin Strator
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens forslag til ændring af tegningsreglerne i vedtægternes § 13.
3. Eventuelt.
Der var mødt 4 medlemmer og til dirigent valgtes Henrik Friis Petersen.
 Ad. 1 -Dirigenten takkede for valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var
lovligt indkaldt.
Ad. 2 - Ændringen af tegningsreglerne i vedtægternes § 13 i henhold til nedennævnte blev enstemmigt vedtaget, men da  forslaget ikke blev vedtaget med mindst 2/3 af stemmeberettiget medlemmer kræver vedtægterne, at der indkaldes til yderligere en ekstraordinær generalforsamling. Den finder mandag den 14.05.2018 kl. 17.00.
Ad. 3 - Intet.
Dirigenten ophævede mødet.
Ad. 2 - Vedtægternes § 13 ændres:
Fra;
"Formand og kasser er bemyndiget til, i sin egenskab af Formand og kasser hver for
sig at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i
økonomiske anliggende"
Til:
"Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen, dog kan formand og kasserer
hver for sige alene tegne foreningen for beløb op til kr. 35.000,00"